top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepassing

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van en met Hoveniersbedrijf van Acker voor zover van deze voorwaarden door partijen

niet uitdrukkelijk en uitsluitend schriftelijk is afgeweken.

2. Door het verlenen van een opdracht of het aangaan van een overeenkomst met Hoveniersbedrijf van Acker verklaart weder-partij zich bekend en akkoord met deze

voorwaarden.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Hoveniersbedrijf van Acker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden

betrokken.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig

worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Hoveniersbedrijf van Acker en opdrachtgever in overleg treden

teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de

nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan welke bevoegd is in de vestigingsplaats van Hoveniersbedrijf van Acker.

Artikel 2 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

: Hoveniersbedrijf van Acker alle tot handelen bevoegde medewerkers en derden die hieronder genoemde werkzaamheden aanbieden en uitvoeren in opdracht en uit naam van

Hoveniersbedrijf van Acker.

Werkzaamheden: Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en buitenterreinen. Het leveren

van benodigde levende of dode materialen voor genoemde werkzaamheden. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de

uitvoering van deze werkzaamheden.

Materialen:

levende materialen: producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen; zand, grond,

teelaarde en compost; dode materialen: alle overige producten en materialen.

Klant/Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Hoveniersbedrijf van Acker

Artikel 3 – Het aanbod / de offerte

1. Alle aanbiedingen en offertes door en vanwege Hoveniersbedrijf van Acker zijn vrijblijvend.

2. Hoveniersbedrijf van Acker is slechts dan aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij binnen 30 dagen schriftelijk wordt bevestigd, tenzij

uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Hoveniersbedrijf van Acker daaraan niet gebonden. De overeenkomst

komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk door Hoveniersbedrijf van Acker aangegeven.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Hoveniersbedrijf van Acker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven

prijs.

5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele binnen de

overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, verblijfs-, materiaal-, verzend- en administratiekosten alsmede kosten van derden, tenzij uitdrukkelijk anders

aangegeven.

6. Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door Hoveniersbedrijf van Acker is ontvangen en uitdrukkelijk geaccepteerd via de mail.

7. Het aanbod vermeldt wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen alsmede een indicatie van het moment van oplevering.

8. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.

9. Het aanbod gaat – schriftelijk – vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

10. Hoveniersbedrijf van Acker behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen,

afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zij dienen op eerste verzoek van Hoveniersbedrijf van Acker onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan Hoveniersbedrijf van Acker ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.

11. Het is de klant verboden materiaal van Hoveniersbedrijf van Acker waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken,

te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van Hoveniersbedrijf van Acker. Indien de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden niet Hoveniersbedrijf van Acker

wordt verstrekt, zal de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken

van het aanbod, aan Hoveniersbedrijf van Acker retour worden gezonden. Aan de klant is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, niet

toegestaan het ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren.

12. Indien schriftelijk overeengekomen zal de klant de vooraf aan hem bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan Hoveniersbedrijf van Acker vergoeden

in geval Hoveniersbedrijf van Acker wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken

wordt gegeven.

Artikel 4 – De overeenkomst

1. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht.

2. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden

Hoveniersbedrijf van Acker niet.

3. Hoveniersbedrijf van Acker is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken

ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.

4. Hoveniersbedrijf van Acker is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De

klant is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan Hoveniersbedrijf van Acker te verstrekken.

Artikel 5 – Duur en beëindiging van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Hoveniersbedrijf van Acker en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard der overeenkomst anders voortvloeit of partijen

uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De door Hoveniersbedrijf van Acker opgegeven termijnen zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

3. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst

kan door beide partijen alleen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, waarna de wederpartij de opzegging schriftelijk zal

bevestigen.

Artikel 6 – Prijs en prijswijzigingen

1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet

voortvloeien kunnen worden doorberekend aan de klant. Hoveniersbedrijf van Acker is gerechtigd andere prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zijn ontstaan na het

tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan de klant door te berekenen. Indien Hoveniersbedrijf van Acker dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van

de overeenkomst, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging.

Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.

2. Hoveniersbedrijf van Acker is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Hoveniersbedrijf van Acker kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de

tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of materialen aanmerkelijk zijn gestegen.

3. Bovendien mag Hoveniersbedrijf van Acker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan

wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende is ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Hoveniersbedrijf van Acker

dat in redelijkheid niet van Hoveniersbedrijf van Acker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen

honorarium.

4. Is met opdrachtgever een vaste vergoeding overeengekomen dan zal deze vaste vergoeding slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde

werkzaamheden, diensten en materialen van Hoveniersbedrijf van Acker. Eventuele werkzaamheden, diensten en materialen die in aanvulling of wijziging op bedoelde

overeenkomst in opdracht van opdrachtgever door Hoveniersbedrijf van Acker worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen op basis van nacalculatie aan

opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7 – Aflevering / Levertijd

Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de klant. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer

Hoveniersbedrijf van Acker, na de uitvoering van de werkzaamheden, schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder worden de

werkzaamheden als opgeleverd beschouwd wanneer de klant het geleverde (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte

van het geleverde dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 8 – Conformiteit

1. Hoveniersbedrijf van Acker staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. Hoveniersbedrijf van Acker zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings en/of

verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.

2. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen (na levering) van geleverde en door hem verwerkte levende materialen wordt door Hoveniersbedrijf van Acker,

mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers en/of terreinomstandigheden, dan wel sprake is van overmacht.

3. In die gevallen van uitzonderlijke weers en/of terreinomstandigheden, dan wel bij overmacht zal de uitval van levende materialen tot maximaal 10% van de prijs van die

levende materialen worden vergoed, alsmede maximaal 10% van de beplantingskosten van het geleverde relevante levende materiaal.

4. Hoveniersbedrijf van Acker staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of

die het gevolg zijn van veranderingen die de klant of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Hoveniersbedrijf van Acker in voor de eventueel ontstane

schade als gevolg van deze gebreken.

Artikel 9 – Opschorting

1. In geval van overmacht kunnen de levering en andere verplichtingen van Hoveniersbedrijf van Acker worden opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht

nakoming van de verplichtingen van Hoveniersbedrijf van Acker niet mogelijk is, langer duurt dan 90 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat

er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht Hoveniersbedrijf van Acker al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft

voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren. De klant is in dat geval gehouden deze

factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

2. Onder overmacht bij de klant wordt niet verstaan de omstandigheid dat Hoveniersbedrijf van Acker de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat

andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de klant niet of niet tijdig konden worden uitgevoerd.

3. Indien naar het oordeel van Hoveniersbedrijf van Acker de uitvoering van werkzaamheden, tengevolge van weers of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden,

heeft hij het recht, zonder dat dit de klant recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft

Hoveniersbedrijf van Acker het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader

van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.

4. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij Hoveniersbedrijf van Acker tijdelijk, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd

neemt Hoveniersbedrijf van Acker onmiddellijk contact op met de klant met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

Artikel 10 – Milieuaspecten bij de uitvoering van werkzaamheden

Hoveniersbedrijf van Acker zal zorgdragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden

vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de klant. Onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht worden als

meerwerk conform artikel 6 lid 3 en 4, bij de klant in rekening gebracht.

Artikel 11 – Afspraken door personeel

Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van Hoveniersbedrijf van Acker binden deze laatste niet, tenzij deze door een tot aangaan van een

overeenkomst bevoegde medewerker van Hoveniersbedrijf van Acker

Artikel 12 – De betaling

1. Alle werkzaamheden welke door Hoveniersbedrijf van Acker geschieden, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en

derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.

2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Hoveniersbedrijf van Acker aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen,

alsmede klachten over het geleverde schorten de betalingsverplichting niet op.

3. Hoveniersbedrijf van Acker is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om (naar haar keuze) bij aangaan van de overeenkomst of vóór aflevering

voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de uitvoering of afwerking van de opdracht op te schorten indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. Verzuim

van opdrachtgever om zekerheid te stellen geeft Hoveniersbedrijf van Acker het recht om eenzijdig die overeenkomst te ontbinden onverminderd haar recht op vergoeding door

opdrachtgever van alle uit de overeenkomst voortvloeiende honoraria, kosten en schade.

4. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de klant betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst onder artikel 12.1 zijn

vastgesteld. Personeelsleden van Hoveniersbedrijf van Acker zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te nemen, tenzij zij hier uitdrukkelijk en schriftelijk toe worden gemachtigd.

5. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente

verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf

het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van al hetgeen alsdan opeisbaar is. Dit verzuim wordt niet opgeheven doordat Hoveniersbedrijf van Acker na het verstrijken van die termijn een laatste betalingsherinnering zendt en (daarmee) de opdrachtgever alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na

ontvangst van deze herinnering te betalen.

6. Hoveniersbedrijf van Acker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering

van de opengevallen renten en ten slotte in mindering van de hoofdsom en lopende rente. Hoveniersbedrijf van Acker kan, zonder daarvoor in verzuim te komen, een aanbod tot

betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Hoveniersbedrijf van Acker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,

indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7. Onder andere bij opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden

overeengekomen.

8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Hoveniersbedrijf van Acker op opdrachtgever direct

opeisbaar.

9. Indien betaling binnen 7 dagen na factuurdatum geschiedt zal door Hoveniersbedrijf van Acker geen toeslag in rekening worden gebracht. Onder betaling wordt verstaan het

moment waarop het verschuldigde bedrag ten volle op de door Hoveniersbedrijf van Acker aangewezen bankrekening (overeenkomstig artikel 12.2) is bijgeschreven.

10. Indien betaling na 7 dagen geschiedt is opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 2%, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

11. Wanneer opdrachtgever op enig moment in verzuim of in gebreke is, heeft Hoveniersbedrijf van Acker het recht om uitvoering van de opdrachten en/of leveringen alsmede

overige verplichtingen die voortvloeien uit op dat moment heersende overeenkomsten – terstond op te schorten totdat al hetgeen alsdan opvorderbaar is geworden

volledig is voldaan.

Artikel 13 – Niettijdige betaling

1. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht voor

rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden tenminste

berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

2. Indien Hoveniersbedrijf van Acker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze ten volle voor rekening van opdrachtgever.

3. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

4. Eventuele bezwaren tegen een factuur van Hoveniersbedrijf van Acker dienen door opdrachtgever binnen een week na factuurdatum aan Hoveniersbedrijf van Acker schriftelijk

kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud en overdracht

1. Alle door Hoveniersbedrijf van Acker geleverde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven

eigendom van Hoveniersbedrijf van Acker totdat opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Hoveniersbedrijf van Acker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Hoveniersbedrijf van Acker op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, vestigt Hoveniersbedrijf van Acker bij

voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van Hoveniersbedrijf van Acker, tot zekerheid van al hetgeen de klant,

uit welke hoofde dan ook, aan Hoveniersbedrijf van Acker verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het

recht van hypotheek worden gevestigd.

3. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Hoveniersbedrijf van Acker daarvan direct op de hoogte te stellen.

5. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade

alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering(en) op eerste verzoek aan Hoveniersbedrijf van Acker ter inzage te geven, als ook op eerste verzoek die plaatsen aan te

wijzen waar deze zaken zich bevinden.

6. Voor het geval dat Hoveniersbedrijf van Acker haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijk en niet

herroepbare toestemming aan Hoveniersbedrijf van Acker of door deze aan te wijzen derden al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Hoveniersbedrijf van Acker zich

bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 15 – Retentierecht

1. Indien Hoveniersbedrijf van Acker goederen van opdrachtgever onder zich heeft, is Hoveniersbedrijf van Acker die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle

kosten die Hoveniersbedrijf van Acker ingevolge uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever te vorderen heeft, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op

voormelde of andere goederen van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

2. Het recht tot retentie heeft Hoveniersbedrijf van Acker ook in geval opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, bij overlijden van opdrachtgever danwel in geval

opdrachtgever onder curatele wordt gesteld.

Artikel 16 – Garanties

1. Hoveniersbedrijf van Acker verleent de garanties in dit artikel mede onder verwijzing naar de artikelen 8, 25 en 28 van deze algemene voorwaarden in het bijzonder.

2. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking/na voltooiing van de betreffende

werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Hoveniersbedrijf van Acker. De ingebreke stelling dient een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te

bevatten, zodat Hoveniersbedrijf van Acker in staat is adequaat te reageren.

3. Hoveniersbedrijf van Acker garandeert gedurende een termijn van 12 maanden dat op aangebrachte bestrating, halfverharding, vlonders, terrassen en gazons het hemelwater,

24 uur na de laatste regenbui, niet in hoogte meetbaar aanwezig is.

4. Hoveniersbedrijf van Acker treft, op schriftelijk verzoek van de klant, binnen de garantietermijn van 12 maanden, zo mogelijk herstelmaatregelen.

5. Hoveniersbedrijf van Acker garandeert op geleverde schuttingen, pergola’s en bouwwerken een garantietermijn welke minimaal gelijk is aan die van de fabrikant. De

constructie blijft minimaal 12 maanden in stand. Hoveniersbedrijf van Acker treft, op verzoek van de klant, binnen de garantietermijn van 12 maanden, zo mogelijk

herstelmaatregelen.

6. Hoveniersbedrijf van Acker verstrekt geen garantie op geplante meerjarige beplanting.

7. Hoveniersbedrijf van Acker garandeert dat van de geplante bolgewassen 90% in bloei zal komen. Indien het eerst volgende bloeiseizoen na levering, minder dan 90% geen

bloei vertoont, zal restitutie van de stukprijs volgens offerte van elke niet in bloei gekomen bol plaatsvinden.

8.Hoveniersbedrijf van Acker garandeert dat de door hem aangelegde of ingezaaide gazons binnen zes maanden bestaan uit aaneengesloten zoden. Hoveniersbedrijf van Acker treft,

op verzoek van de klant, binnen een termijn van één groeiseizoen, zo mogelijk herstelmaatregelen.

9.Van genoemde garantiebepalingen en termijnen kan bij offerte geheel of gedeeltelijk worden afgeweken, Invloeden van wild,

(on)gedierte, ziekten, plagen, bodemverschuivingen, buitengewone waterstanden en zo genaamde inklink op veengronden, vallen eveneens buiten de garantie. Op

vernielingen en schade van buitenaf, zoals brand, molest, hagel en storm met een windkracht van 8 of hoger, alsmede het niet door of vanwege de klant opvolgen van de

verzorgingsvoorschriften welke door Hoveniersbedrijf van Acker zijn verstrekt en het gebruik of gebruiken van het geleverde product voor doelen waarvoor het in rede niet is

bestemd of waarvan de bestemming in de offerte is beperkt, worden eveneens van garanties uitgesloten, net als elke andere vorm van overmacht.

Artikel 17 – Uitvoering van werkzaamheden en contractbeëindiging

Hoveniersbedrijf van Acker heeft het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten in geval de klant in staat van faillissement is verklaard, wanneer

de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval de klant een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

1. Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft geldt bij aflevering aan de klant het volgende: indien beschadiging van zaken wordt

geconstateerd dient de klant dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient de klant zo snel mogelijk na aflevering bij Hoveniersbedrijf van Acker hiervan melding te

maken, bij gebreke waarvan de klant, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, geacht wordt de zaken te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot

controle van de geleverde zaken dient ook dit door de klant op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.

2. Op de klant rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.

3. Hoveniersbedrijf van Acker is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt

tot maximaal € 1.000.000, per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. Indien de klant een hoger maximum aan aansprakelijkheid wenst

overeen te komen dient de klant dit voor het sluiten van de overeenkomst kenbaar te maken. Deze kan per gebeurtenis niet hoger dan € 2.500.000, worden gesteld. De

Hoveniersbedrijf van Acker sluit hiertoe in dat geval voor vermeld bedrag een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven of beroepen.

4. De klant vrijwaart Hoveniersbedrijf van Acker voor aanspraken van derden jegens Hoveniersbedrijf van Acker indien Hoveniersbedrijf van Acker schade veroorzaakt doordat door de klant of

door derden die de klant daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij Hoveniersbedrijf van Acker bekend

ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.

5. Hoveniersbedrijf van Acker is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of

namens de klant.

6. De klant is tegenover Hoveniersbedrijf van Acker aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

7. Hoveniersbedrijf van Acker is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/ grond of teelaarde indien deze verzakking geen verband houdt met het

aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.

8. Hoveniersbedrijf van Acker is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele

werk.

Artikel 19 – Klachten

1. Reclames als bedoeld in artikel 16.1 hiervoor, zijn slechts mogelijk voor zover opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, of

op andere wijze daarover heeft beschikt.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Hoveniersbedrijf van Acker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, onder voorbehoud van het vorige lid en tenzij dit

inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Hoveniersbedrijf van Acker tijdig nadat de klant de gebreken

heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake verliest.

4. Hoveniersbedrijf van Acker heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De klant verleent

alsdan zijn medewerking.

5. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken ontslaan de klant niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag

worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van materialen.

6. Het niet nakomen van voldoende (deskundig) onderhoud, na oplevering, kan er toe leiden dat de klant zijn rechten ter zake verliest.

 

Artikel 20 – Annulering

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2. Indien opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft Hoveniersbedrijf van Acker recht op compensatie van alle voor de uitvoering van de opdracht

redelijkerwijs gemaakte kosten, waaronder de kosten van voorbereiding, opslag, provisie enz. alsmede bezettingsverlies. Indien Hoveniersbedrijf van Acker zulks wenst zal

opdrachtgever ook de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening nemen tegen de door Hoveniersbedrijf van Acker in haar

calculatie opgenomen prijzen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. Dit alles onverminderd

het recht van Hoveniersbedrijf van Acker op vergoeding wegens winstderving, zomede de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schades en interessen.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Hoveniersbedrijf van Acker, zal Hoveniersbedrijf van Acker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van

nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

4. Indien overdracht van de werkzaamheden voor Hoveniersbedrijf van Acker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 21 – Opschorting en ontbinding

1. Hoveniersbedrijf van Acker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

1.1. opdrachtgever in verzuim is althans de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

1.2. na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden Hoveniersbedrijf van Acker goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet

zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts

toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

1.3. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen van de voldoening van zijn verplichtingen uit overeenkomst en deze zekerheid

uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is Hoveniersbedrijf van Acker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de nakoming van de

overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen

welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Hoveniersbedrijf van Acker s op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Hoveniersbedrijf van Acker de nakoming

van verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Hoveniersbedrijf van Acker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 22 – Eigendommen van Hoveniersbedrijf van Acker

1. Schetsontwerpen, machines, gereedschappen, presentatiemodellen en/of originele beelddragers, zoals drukwerkoriginelen, positief en negatieffilms, foto’s alsmede

moederbanden op magnetische dragers (video en audio) blijven te allen tijde in eigendom van Hoveniersbedrijf van Acker.

2. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in artikel 22.1, wordt de schade onverminderd het recht verdere

kosten en interessen te vorderen, in rekening gebracht.

3. Indien Hoveniersbedrijf van Acker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde op

eerste verzoek doch uiterlijk binnen 7 dagen, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig aan Hoveniersbedrijf van Acker te retourneren. Indien opdrachtgever deze

verplichting niet nakomt zijn alle voortvloeiende kosten voor rekening van opdrachtgever.

4. Indien opdrachtgever, om welke reden na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder artikel 22.2 genoemde verplichting, heeft Hoveniersbedrijf van Acker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 23 – Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, dient opdrachtgever verplicht direct na gereedkomen van de uitgevoerde opdracht deze in ontvangst te nemen.

2. Indien als gevolg van verzuim de opdracht na gereedkomen geheel of gedeeltelijk door Hoveniersbedrijf van Acker moet worden opgeslagen, kunnen de hiermee gemoeide

kosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 24 – Afname

Iedere deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen in een samengestelde opdracht, kan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 25 – Aansprakelijkheid

1. Indien Hoveniersbedrijf van Acker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien de aansprakelijkheid van Hoveniersbedrijf van Acker moet worden aangenomen, dan zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de vervangende en/of

directe schade tot maximaal éénmaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). In afwijking van het voorgaande wordt bij een opdracht met

een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

3.1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

3.2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Hoveniersbedrijf van Acker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Hoveniersbedrijf van Acker toegerekend kunnen worden;

3.3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever genoegzaam aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van

directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. Hoveniersbedrijf van Acker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing en van schade door

bedrijfsstagnatie.

5. Voor zover Hoveniersbedrijf van Acker bij haar activiteiten afhankelijk is van medewerking, diensten en leveranties van derden, kan Hoveniersbedrijf van Acker op geen enkele manier

aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Hoveniersbedrijf van Acker of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat

of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Hoveniersbedrijf van Acker.

6. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Hoveniersbedrijf van Acker van apparatuur, programmatuur of

materialen met het doel van gebruik, bewerking of verbetering en opdrachtgever vrijwaart Hoveniersbedrijf van Acker tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat

zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken, inbreuk maakt op enig recht van derden.

7. Hoveniersbedrijf van Acker aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door haar verstrekte programmatuur op een ander wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of

bestemd, noch indien de door haar verstrekte programmatuur door opdrachtgever of door derden is gewijzigd of aangevuld.

 

Artikel 26 – Vrijwaringen

1. De opdrachtgever vrijwaart Hoveniersbedrijf van Acker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door opdrachtgever verstrekte

materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, verveelvoudigd of gereproduceerd worden.

2. Indien opdrachtgever aan Hoveniersbedrijf van Acker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers,

elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 27 – Risicoovergang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever

juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 28 – Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden door een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch

krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende

oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Hoveniersbedrijf van Acker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Hoveniersbedrijf van Acker niet in staat is de verplichtingen na te

komen. Daaronder begrepen ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid en persoonlijke onmisbaarheid van de uitvoerende personen van Hoveniersbedrijf van Acker als

ook werkstakingen in het bedrijf van Hoveniersbedrijf van Acker.

3. Hoveniersbedrijf van Acker heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Hoveniersbedrijf van Acker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan negentig

dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade door de andere partij.

5. Voor zover Hoveniersbedrijf van Acker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal

nakomen, is Hoveniersbedrijf van Acker gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze

declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 29 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Hoveniersbedrijf van Acker zich de rechten en bevoegdheden voor die Hoveniersbedrijf van Acker

toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle intellectuele eigendomsrechten van door Hoveniersbedrijf van Acker ontworpen c.q. tot stand gebrachte c.q. vervaardigde materialen e.d. blijven bij haar berusten.

3. Auteursrechten zijn in de kosten van de ontwerpen niet begrepen.

4. Alle door Hoveniersbedrijf van Acker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen foto’s, software enz. zijn uitsluitend

bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem, zonder voorafgaande toestemming van Hoveniersbedrijf van Acker worden verveelvoudigd,

openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5. Het is opdrachtgever en/of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan een door hen reeds eerder goedgekeurd of reeds in gebruik zijnd model, foto

enz. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoveniersbedrijf van Acker.

6. Hoveniersbedrijf van Acker behoudt het recht door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen

vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 29 – Verzending / transport

1. Bij franco levering volgt Hoveniersbedrijf van Acker steeds de goedkoopste wijze van verzending, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Bij elke andere wijze van verzending zijn de meerkosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 30 – Monsters en modellen

Is aan opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen

dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 31 – Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit ander bron hebben

verkregen en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, De Rooy Hoveniers gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter

aangewezen derden te verstrekken en Hoveniersbedrijf van Acker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht

van verschoning, dan is Hoveniersbedrijf van Acker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is wederpartij niet gerechtigd tot het ontbinden van de

overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 32 – Nietovername personeel

Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter

zake heeft plaatsgehad met Hoveniersbedrijf van Acker, medewerkers van Hoveniersbedrijf van Acker of van ondernemingen waarop Hoveniersbedrijf van Acker ter uitvoering van deze

overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor

zich laten werken.

Artikel 33 – Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van Hoveniersbedrijf van Acker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft

Hoveniersbedrijf van Acker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 34 – Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Hoveniersbedrijf van Acker en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


 

bottom of page